การสรรหา และคัดเลือกพนักงาน
 
การฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้
 
การบริหารค่าตอบแทน
 
การบริหารสวัสดิการ
 
แรงงานสัมพันธ์
 
การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ในการทำงาน
 
การบริหารและพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ
 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 
  การฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้
 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯที่จะลงทุนในระยะยาว พัฒนาพนักงานในทุกสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตรงจุด ในทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯได้มีนโยบายที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานบนพื้นฐานแนวคิดและหลักการ Competencies Model มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความต่อเนื่อง และสนับสนุนกับกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) จัดสรรพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายใน (In-house Training) และอบรมสถาบันภายนอก (Public Training) เพื่อให้แผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีหลักสูตรหลักของการเรียนรู้ ดังนี้

 • หลักสูตรปฐมนิเทศและความรู้พื้นฐานในการทำงาน (Orientation and Basic Training Course)
  เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่พนักงานใหม่ของบริษัทฯ จะได้รับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัฒนธรรรมและค่านิยม โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับการทำงาน รู้จักผู้บริหารและพนักงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน


 • ระบบพี่เลี้ยง  (Mentor System)
  พนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ  จะได้รับการดูแลเอาใจใส่และสอนงานนอกเหนือจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  จะมีพี่เลี้ยงเป็นพนักงานในฝ่ายเดียวกัน  มีลักษณะงานใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน  คอยช่วยเหลือ  แนะนำและสอนงานเป็นรายบุคคลทั้งในเรื่องงานและส่วนตัวตลอดช่วงเวลาทดลองงาน

 • หลักสูตรพัฒนา Core Competencies
  เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีการแบ่งระดับของการเรียนรู้และพัฒนาเป็น 5 ระดับ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรพัฒนา Core Competencies นั้น ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อการเรียนรู้ หรือสามารถเรียกง่ายๆ คือ "ATHIC" อันได้แก่

  A =  Achivement Oriented คือ  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล  โดยคำนึงถึงคุณภาพ ระยะเวลา กระบวนการทำงาน  การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า  และแสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนด
  T = Teamwork  คือ การทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน  สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกัน ให้เกียรติผู้นำและสมาชิกทีมงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
  H = Honesty & Integrity คือ การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ การไม่นำทรัพยากร และผลประโยชน์ต่างๆที่ได้จากการทำงานให้แก่บริษัทฯเป็นประโยชน์ส่วนตน  มีจริยธรรมในงาน
  I = Innovative Thinking คือ นำเสนอความคิดและวิธีการในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  ปรับปรุงวิธีการทำงาน และแก้ปัญหาในงาน
  C = Continuous Improvement คือ กระตือรือร้นแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน  เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

 • หลักสูตรพัฒนา Managerial  Competencies
  เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป  เพื่อพัฒนาแนวคิดและหลักการบริหารและจัดการทางธุรกิจตามความเหมาะสมของหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน  อันได้แก่  หลักสูตรด้านบริหารจัดการ  หลักสูตรทักษะการบังคับบัญชา  หลักสูตรทักษะการบริหาร  หลักสูตรภาวะผู้นำ  หลักสูตรการสอนงานและแนะนำงาน  ฯลฯ

 • หลักสูตรพัฒนา Functional Competencies
  เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อการพัฒนาตามลักษณะบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน โดยกำหนดเป็นหลักสูตรรายวิชา พนักงานที่ขาดความสามารถในเรื่องใด สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนให้สูงขึ้น

 • กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
  เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ทีมงาน และหน่วยงานให้สูงยิ่งขึ้น ทั้งในหน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน


 
 

 
2006 © Copyright R.N.C.(Thailand) Co.,Ltd.All Rights Reserved.